Dialogskema til anmeldt tilsyn i dagtilbud

Spørgsmålene drøftes under tilsynet og skrives ind i skemaet af den pædagogiske konsulent.

Dette skema er en del af det anmeldte pædagogiske tilsyn i kommunale og private dagtilbud og anvendes som dialogskema ved det anmeldte pædagogiske tilsyn. Skemaet vil blive offentliggjort på dagtilbuddets hjemmeside sammen med faktaskemaet.

 

Dagtilbud

 

Turmalin Hårbølle

Dato

 

15.6.2022

Deltagere

 

Leder Louise Hansen

Pædagog Sofie-Amalie

Pædagogisk Konsulent Jette Hansen

Referent

 

Jette Hansen

Uanmeldt tilsyn

Dato:

Hvad har vi set ved det uanmeldte tilsyn og hvilket fokus havde vi i forhold til det pædagogiske grundlag?

 

Der vil være uanmeldt tilsyn indenfor de næste 2-3 måneder.

Evt. anbefalinger og henstillinger fra det uanmeldte tilsyn

 

Hvordan kan I arbejde videre med evt. anbefalinger og henstillinger?

 

 

De seks læreplanstemaer

 

Hvordan arbejder I med læreplanstemaerne i institutionen?

 

Hvilke metoder bruger I til at planlægge arbejdet med læreplanen? Arbejder I fx didaktisk?

 

Turmalin er en Steiner-institution, hvilket giver sig udslag i pædagogikken i huset.

Lederen fortæller at Turmalin har været inde i et lederskift og der foreligger en lang proces i forhold til at få læreplanen implementeret i Turmalin.

Den nye leder har fået skrevet en ny læreplan, som skal danne grundlag nu for det pædagogiske arbejde.

På de månedlige personalemøder planlægges der for den næste periode. Alle sanglege og perioder varer en måned.

Pædagogerne fortæller, at der ikke arbejdes med projekter i Turmalin. Dagen og ugen er struktureret, så der bliver ro, rytme og regelmæssighed i børnenes hverdag.

Udvikling sker i den frie leg. Den foregår med en pædagogs tilstedeværelse. Legen er skemalagt og understøtter børnenes udvikling og læring, ligesom der ligger rigtig meget læring i at bruge sanglege og historiefortælling i en struktureret dagligdag, fortæller pædagogen mig.

 

Det pædagogiske grundlag

 

 

Sammenhænge

 

Hvordan arbejder I med overgange i institutionen?

 

Læring

 

Hvordan sikrer I, at alle børn har mulighed for læring?

 

Hvordan arbejder I med læring hele dagen?

 

Børnesyn

 

Hvordan vil I beskrive institutionens børnesyn?

 

Dannelse og børneperspektiv

 

Hvordan arbejder I med emner som ”dannelse” i personalegruppen?

 

 

Hvordan arbejder I med at inddrage børnenes perspektiv i det pædagogiske arbejde?

 

Sammenhænge:

I Turmalin er der fokus på den gode start for alle børn med en opstartssamtale og 3 mdrs samtale, når barnet starter i vuggestuen.

Det samme gør sig gældende, når barnet starter i børnehave.

Da Turmalin er en lille institution og vuggestue og børnehave er sammen morgen og eftermiddag, går overgangene nemt for børnene.

 

Læring:

Alting er læring, sanglegene som er dagligt tilbagevendende, det at vente på tur, selv at lære at være midtpunkt og lære, at i dag er det en anden, der får lov at være midtpunktet, øger børnenes læring og dannelse.

 

Læring over hele dagen:

Alt er en læreproces; at kunne spise med ske, øve sig i at holde i hånd ved samlingen, at blive selvhjulpen osv.

 

Børnesyn:

I Turmalin bruger de Børnesyn som iagttagelses- og refleksionsmetode. Pædagogerne beskriver barnet så neutralt som muligt. Så beskrives udseende, fremtoning, hvordan barnet spiser, bevæger sig og leger, for at danne sig et objektivt billede af, hvem barnet er, for at understøtte barnet i sin udvikling.

 

Pædagogerne ønsker at give alle børn tæt kontakt og opmærksomhed. Barnet skal høres og de forsøger at møde barnet åbent hver morgen og være opmærksom på det enkelte barn hver dag.

 

Dannelse:

I pædagogikken i Turmalin vil de gerne holde traditionerne i hævd gennem deres årshjul for årstidsfester hvor æstetikken også har plads når der pyntes op til årstidsfester.

Som led i dannelse er det vigtigt at man taler ordentligt til og om hinanden.

Ligeledes når der arbejdes med turtagning, bordskik, oprydning og at passe på tingene er det en del af børnenes dannelse.

 

Børneperspektiv:

Legen er barndommens sprog. Den fantasifulde leg skabes ud fra det, barnet oplever. De efterligner det, de møder. Jo simplere legetøj, jo mere fantasi.

 

Pædagogerne ønsker at fremstå som efterligningsværdige voksne, der går foran som det gode eksempel, som fyrtårnet, der skal vise vejen.

 

Pædagogerne fortæller at de i dialog med forældrene taler om livet derhjemme, hvor står børnene henne i dag, så det er muligt at fange det, der interesserer børnene.

 

Evaluering

 

Hvordan arbejder I systematisk med evaluering af det pædagogiske arbejde?

Giv gerne eksempler på metoder.

 

 

Der evalueres på hvert personalemøde, inden der planlægges ud fra personalets fælles refleksion.

 

Dette sikrer, at man gør det, der står beskrevet i læreplanen.

 

Hvordan arbejder I systematisk med evaluering af pædagogens egen praksis?

 

 

Personalemødet er et åbent forum, hvor alle kan sige, hvordan de har det og alle kan passe på hinanden og løfte i flok.

 

Forældrebestyrelsen

 

Hvis forældrebestyrelsen deltager i tilsynsmødet.

 

Nævn tre gode ting som der er arbejdet med det seneste stykke tid.

 

Hvordan oplever I at have mulighed for at bidrage i institutionen?

 

 

Der er ingen bestyrelsesmedlemmer til stede.

 

Det er en ny bestyrelse, som skal i gang med at gennemarbejde styrelsesvedtægter fx med henblik på at få ændret reglerne for forældrebetaling.

Forældresamarbejde

 

Hvordan sikrer I et gensidigt forældresamarbejde?

 

Hvordan bruger I Aula i hverdagen i forhold til forældrene?

 

 

I Turmalin er der meget forældreinvolvering. 

Inden børnene starter, afholdes der en opstartssamtale. Der bliver her talt om barnets styrker og rytme, ligesom forventninger til forældrene bliver italesat.

 

Ved ca 2 års alderen tilbydes forældrene en samtale, hvor pædagogerne fortæller om hvad der sker, når et barn kommer i trodsalderen.

 

I Turmalin bruges ikke Aula-portalen.

Der udsendes et forældrebrev 1 x hver måned.

 

Ligeledes afholdes der forældremøde 2 x om året. Her forsøger pædagogerne at give forældrene et indblik i hverdagen, hvordan og hvorfor de maler med børnene, hvordan og hvorfor der fortælles eventyr og lignende aktiviteter fra hverdagen.

Tidlig indsats

 

Hvordan sikrer I et læringsmiljø, der tager højde for børn i udsatte positioner?

Giv gerne eksempler

 

 

Hvis der er børn i udsatte positioner, får de en særlig opmærksomhed.

Der ringes måske til forældrene for en ekstra samtale.

I andre situationer tages udfordringerne op på Flerfaglig Sparring.

 

På hvilken måde samarbejdes med PPR – tale/hørekonsulenter, psykologer og fys/ergoterapeuter?

 

 

Der samarbejdes med PPR /tale-hørekonsulenter efter behov.

 

Hvordan arbejder I med årshjul for visitation?

 

 

Lederen er ikke bekendt med årshjul for visitation.

Jette medsender det.

 

Hvordan indarbejdes viden og sparring fra psykolog og flerfagligsparring i det pædagogiske arbejde?

 

 

Viden og sparring medtages i planlægning omkring enkelte børn og gruppen

Hvordan arbejder I systematisk med skemaet motorisk screening af alle 4-årige?

 

 

Ikke aktuelt

Anbefalinger fra § 17,4

 

På hvilken måde har personalegruppen kendskab til Børn- og

Ungepolitikken og §17.4 udvalgets anbefalinger i forhold til ”det gode børneliv”?

(Ikke relevant for private institutioner)

 

 

Ikke aktuelt

På hvilken måde anvendes børn- og ungepolitikken og §17.4.udvalgets anbefalinger til planlægning af det pædagogiske arbejdet? (Ikke relevant for private institutioner)

 

 

Ikke aktuelt

Arbejdet med børns sprogvurderinger

 

På hvilken måde indarbejdes de enkelte børns resultater fra sprogvurderingen i det daglige pædagogiske arbejde?

 

 

Resultater medtages i planlægning omkring enkelte børn og gruppen.

På hvilken måde er sprogarbejdet systematiseret, så alle børn sprogvurderes ved 2,10-3,4 år og igen ved 4,8-4,11 år?

 

 

I Turmalin er der en ansvarlig pædagog, der står for sprogvurderingerne.

Turmalin ønsker vejledning omkring sprogvurderinger.

 

Har børnene adgang til bogstaver og tal i det fysiske læringsmiljø på alle stuer?

 

 

Børnene har adgang til bogstaver og tal i de tilgængelige bøger.

 

Øvrige opmærksomhedspunkter

 

Hvis I selv skulle nævne nogle områder, hvor I kunne blive bedre, hvor skulle det så være?

 

 

Pædagogerne ønsker at få styr på de fysiske rammer ude og inde.

Der skal være orden i tingene og pædagogerne skal kunne stå inde for, hvordan der ser ud.

 

Hvordan sikres det at information fra forvaltning og andre samarbejdspartnere videreformidles fra leder til personale?

 

 

Leder sender mail til personalet eller printer ud og lægger relevante papirer på personalestuen.

Hvad tænker I, der skal til, hvis I skal hæve kvaliteten i institutionen?

 

 

Pædagogerne vurderer at de med mere tid (og flere penge) kan få styr på de fysiske rammer. Ligeledes kan den nye læreplan blive implementeret i hele huset, så alle arbejder i samme retning.

 

Evt. opsamling på drøftelser vedr. skema 1 – fakta skemaet.

 

 

Der vil komme uanmeldte tilsyn et par gange i den nærmeste fremtid.

 

Anbefalinger

 

Det anbefales at de fysiske rammer ude på legepladsen opdateres og forbedres. Der er rigtig meget ukrudt, såsom tidsler og brændenælder, som bør fjernes.

 

Ligeledes kan det anbefales at skaffe tilgængelige tal og bogstaver (i fx træ) så disse bliver gjort fysiske for børnene. 

Henstillinger

 

Turmalin henstilles til at få udført en legepladsrapport snarest muligt og senest 15.9.22

Rapporten sendes til pædagogisk konsulent Jette Hansen.

 

Ligeledes henstilles der til at der laves en sikker afskærmning foran terrassen på huset, så børnene ikke kan komme ind på området. Dette bør ligeledes været klaret senest snarest muligt.

 

Strakspåbud:

I vuggestuen er der en stikkontakt i børnehøjde, der er revet løs fra væggen. Der henstilles til at denne reparation udføres straks.

 

Konklusion – hvad skal der arbejdes videre med:

 

Turmalin kan med fordel arbejde videre med implementering af den nye læreplan, så den bliver indarbejdet i hele huset.

 

Ligeledes skal Turmalin få styr på legepladsen, så der ikke opstår farlige situationer med børn.