Turmalins Læreplan 2020

Turmalin er en Rudolf Steiner inspireret børnehave og vuggestue. Den fik sin spæde start i 2012. Beliggenheden er Hårbøllevej 57, Askeby Møn.

Vi bor i en hyggelig villa med en eventyrlig have. Institutionen er godkendt til at huse 8 børn fra 1-3 år og 20 børn fra 3-6 år. Vi er 2 pædagoger, 2 medhjælpere, en madmor og en leder.

Turmalins børn og voksne er udenfor det meste af dagen. Huset og haven favner forskellige læringsrum, som børnene elsker at fordybe sig i.

Vi bruger Møns fantastiske natur og kultursteder til vores ture ud af huset.

Turmalin arbejder bevidst ud fra Rudolf Steiners indsigter. De 3 vigtigste pejlemærker er efterligning, rytme og stimulering af sanserne. Børn lærer indtil deres 7 år af ren efterligning af de voksne. Der arbejdes bl.a. med faste dagsrytmer, ugerytmer og årsrytmer. Der er dagligt eventyr, sanglege, rim og remser. Der er ti årstidsfester om året, som forbinder os med årstidernes rytme. En af Steiners vigtige indsigter og ønsker for børn fra 0-7 år er, at de voksne omkring barnet skal få barnet til at opleve, at verden er god, evnen til at tro (barnetroen skal bibeholdes, som fx at tro på nisser, engle) og at føle lykke, og være spændt på at noget skal ske.

Pædagogisk grundlag

Børnesyn: Vi tror på, at det lille barn er stærkt sansende, nysgerrigt og fantasifuldt. Barnet skal behandles som et unikt individ, der udvikler sig i eget tempo. Frem til 7-års alderen lærer det gennem ren efterligning. De voksne omkring dem skal derfor være autentiske og engagerede. Barnet lærer gennem sine sanser, smager, lytter, mærker og føler på sine omgivelser. Barnet har brug for et stimulerende, anerkendende og omsorgsfuldt miljø. Når barnet kommer om morgen, bliver det mødt af nærværende voksne som ved, at morgenmødet er vigtigt for resten af dagen. Børnene skal føle sig trygge og føle sig set, som dem de er. Pædagogens op- gave er at gøre institution klar og indbydende inden børnene kommer. De voksne giver hånd og mærker deri, hvad barnet har brug for, til at lande på en god måde.

Dannelse og børneperspektiv: Dannelse kræver tryghed i et stimulerende læringsmiljø og finder sted ved nærvær, ro, sjælelig varme, glæde, begejstring og humor. Det får børnene hos os, gennem den strukturerede og overskuelige hverdag, der skifter mellem voksenstyret fælles aktiviteter og fri leg. Hele dagen er formet i fast struktur. Vores årstidsfester med årstidens rytmer fører os ind i forskellige aktiviteter, der fylder huset med pynt, farver, fest og begejstring. Social dannelse sker bl.a. ved at alle deltager i og har betydning for fællesskabet. Det kan ske i garderoben, ved måltiderne, hvor man bl.a. lærer at vente på hinanden. I sanglegene lærer man at være i centrum og lade andre være midtpunkt.

Leg: Legen er barndommens sprog. Den fantasifulde leg skabes ud fra det, barnet oplever. De efterligner det de møder. Jo simplere legetøj, jo mere fantasi. I den frie leg udfoldes fantasien. Den frie leg er udgangspunktet for barnets individuelle, sociale og demokratisk dannelse. Turmalin vægter den fri leg meget højt og både lokalerne og havens rummelighed og æstetik indbyder til den frie leg. Fri leg er lagt i skemaet både om formiddagen og om eftermiddagen efter de voksenstyrede aktiviteter. Så der er god tid til at lege hver dag.

Læring: Læring sker ved at være i verden som sig selv. Det sker i legen og ved at blive mødt af tydelige, nære og omsorgsfulde voksne, som børnene kan efterligne fra morgen til aften. De voksne i Turmalin bestræber sig på dette hver dag. Der er mange forskellige læringsmiljøer fra morgen til aften. Børnene lærer at blive selvhjulpne, igennem hele dagen er dette i fokus. Fra garderoben, til toiletbesøg og spisesituationen. Barnet lærer sprog gennem samtale, fortælling, fri leg, sang og rim og remser. Alt dette er i Turmalin på daglig basis. Fysiske kompetencer gennem daglige gøremål, som at tegne, male, feje, skrælle gulerødder, bære brænde osv. Børnene får lov til at øve sig gennem fordybelse og lærer at prøve, fejle og prøve igen indtil det lykkes.

Børnefællesskaber: Børnene skal føle sig som del af et fællesskab. Det kræver, at man føler sig set og anerkendt som den man er. Børnenes fællesskab udvikles gennem leg, fælles aktiviteter. En oplevelse af at være i og bidrage til fællesskabet. Herigennem lærer barnet om sine egne grænser og behov. I Turmalin mærker børnene fællesskabsånden fra de træder ind i børnehaven. Her starter aktiviteterne, sanglege, måltider, af- og påklædning, ture ud af huset og årstidsfesterne. Alt dette er med til at styrke en oplevelse af at være med i en gruppe.

Pædagogisk læringsmiljø

I Turmalin folder forskellige læringsmiljøer sig ud fra børnene kommer om morgen til de bliver hentet. Det gode læringsmiljø giver mulighed for at kunne overskue sin dag.

Morgenstunden kan være meget følelsesmæssig og er en praktisk overgang, hvor børnene kan have brug for ekstra nærvær. Børnene starter med at lave en morgentegning, derefter leger de på stuen indtil der er morgensamling. De lærer at samles om en styret opgave, selvstændigheden trænes ved selv at hente lægge sin tegning ind på sin hylde og mærke efter, hvad man i dag har lyst til at tegne.

Både inde og ude indretter vi os efter, hvordan vi ser vores børnegruppe lege. Legetøjet er tilgængeligt og i øjenhøjde. Der er flere små kroge til den uforstyrrede leg.

I Turmalin er der lagt stor vægt på, at der er rolige og harmoniske omgivelser. Alt legetøj er af naturmaterialer. Der er ligeledes mulighed for at tumle sig på det frie gulvareal.

Dernæst er der morgensamling, med sang, fingerlege, rim og remser. Hele dette læringsrum stimulerer både det sociale, man skal vente og give plads til andre. Man føler sig som en del af det fællesskab, ligeledes stimuleres barnets forestillingsevne og indre billeddannelse. Samt stimulerer fin- og grovmotorikken.

Derefter er der en voksenstyret aktivitet, der er fast med ugens dage

  • mandag tur-dag,
  • tirsdag bagedag,
  • onsdag eurytmi og snitte dag,
  • torsdag maledag,
  • fredag bål-dag.

Inden frokost er der fri leg.

Der kommer en del årstidsfester. Her bliver der arbejdet med kreative ting, der passer ind i ugens strukturerede program. Efter frokost fortælles der eventyr, som er en vigtig stund, da børnene kan genkende det gode og onde i historien og giver børnene et moralsk aspekt. Efter eventyr er der igen fri leg indtil de bliver hentet.

Vi har ligeledes fødselsdagseventyr, hvor barnet får lov til at være i fokus, mens resten sidder og lytter til den særlige fortælling om fødselsdagsbarnet.

Alle overgange og rutinesituationer bliver der arbejdet meget med. At opholde sig i garderoben, gå på toilet- tet, dække bord og sidde sammen og spise, at tage på tur osv. Her arbejdes der med at stå på række, vente på sin tur. Vi støtter og hjælper, så alle overgange bliver så rolig som muligt. Det kan være med små vers eller sange, mens man venter på sin tur. Vi arbejder visuelt med tegnede skilte, så de kan få hjælp hvis de glemmer, hvad de skal.

Det er vigtigt for os at tilbyde det enkelte barn et miljø, hvor der er mulighed for at modtage læring hele dagen, både sammen med og uden en voksen.

I Turmalins vuggestue bestræber personalet at lægge sig tæt op af børnehavens årsplan. Der bliver selvfølgelig lagt vægt på at der er aldersforskel. Der er flere ting som årsfesterne og teater, hvor vuggestuen er med i børnehaven. De får små puder med så de kan sidde og se teater. De er med til årstidsfester, så godt de kan.

Samarbejde med forældre om børns læring

Samarbejdet til børnenes forældre vægtes meget højt i Turmalin. De voksne er tilgængelige, vi tager imod forældre ligesom vi tager imod barnet. Sammenhængen mellem forældre, børn og de voksne i Turmalin er meget vigtig.

Børnene har brug for at vide, at de voksne respekterer hinanden og er imødekommende overfor hinanden. Forældre har en vigtig rolle i Turmalin og bidrager en del. Det kan være til arbejdsdage, små teaterstykker, årstidsfester, hvor forældrene er inviteret med. Det kan være til høstfest hos bondemanden eller majfesten.

Gennem dialog i hverdagen og til forældresamtaler og forældremøder fra vuggestue til slut børnehave, arbejder vi på at opbygge et godt og tillidsfuldt forældresamarbejde. Af og til inddrager vi forældrene og kan bruge deres kompetencer. Det kan fx være forældre, der kan spille musik eller har andre kompetencer, vi kan bruge i enkelte situationer.

Det er vigtigt at udveksle erfaringer om barnet. Forældre sidder inde med den største viden om barnet, og det kan de viderebringe til os for at opnå større forståelse omkring barnet. Det kan ligeledes støtte barnet i svære perioder, at de voksne samarbejder godt omkring barnet.

Steinerbørnehaven Turmalin ønsker at alle børn får den bedst mulige start på livet, og dermed får lige muligheder for at klare sig videre frem i livet. Derfor arbejder vi målrettet med og forpligter os til at rumme og inkludere en vis procentdel børn, der har brug for en særlig indsats. Denne børnegruppe drejer sig om:

  • Børn der ikke trives, udvikler sig eller som har forskellige udfordringer i dagtilbuddet og har brug for særlig støtte.
  • Børn, der har forskellige udfordringer i livet både kortvarigt samt langvarigt, hvor personalet er bekymret for deres trivsel og udvikling.
  • Børn med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse.
  • Tosprogede børn med behov for særlig sprogstimulering.

For denne gruppe arbejder vi i samarbejde med forældre og PPR i Vordingborg Kommune ud fra en særlig tilrettelagt handleplan, metoder og aktiviteter, så børnenes udviklingsmuligheder bliver fremmet bedst muligt.

I Turmalin tages der udgangspunkt i, at det ikke er det enkelte barn, der skal tilrettes, men derimod fællesskabet der skal rumme, således, at der er plads til alle uanset hvilke udfordringer det enkelte barn kan have. I den daglige pædagogiske praksis betyder det, at personalet gennem anerkendende kommunikation og relationer tydeliggør overfor fællesskabet, at alle børn har noget særligt at tilbyde fællesskabet og fællesskabet har noget at tilbyde alle børn.

Vi har fokus på hvert enkelt barn skal være en del af fællesskabet, så godt barnet nu kan. Vores hverdag er præget af tryghed og struktur. De daglige strukturerede aktiviteter og fælles aktiviteter i Turmalin gør det naturligt, at alle deltager og bidrager til fællesskabet.

For at indgå i fællesskabet kan det at hente fejebakken og hjælpe med det, føles som at være en del, i ste- det for at feje hele gulvet. På den måde får børnene lov til at bidrage med det de kan og ikke føle sig pres- set til noget, det ikke er klar til.

Vi arbejder med Rudolf Steiners metode om Børneiagttagelser som et redskab til at få en dybere forståelse af barnets væsen. Metoden beskriver barnet objektivt og der udarbejdes en helhedsvurdering. Når man oplever ubalancer, der gør at barnet har behov for specifik hjælp for at kunne komme videre, går vi i dybden for at kunne gennemskue og erkende disse ubalancer og derigennem finde frem til en god helhedsforståelse for det enkelte barn og dermed finde frem til den rette hjælp.

Sammenhæng til børnehaveklassen

I Turmalin forbereder vi de store børn gradvist til at tage mere ansvar og styrker børnene i at de bliver mere robuste til overgangen til skole. Vi arbejder med at styrke deres selvstændighed og selvhjulpenhed og inddrager forældre, så der øves begge steder.

Vi øver gradvist med at øge krav og forventninger til barnet. Det kan ske ved at fastholde en aktivitet i længere tid. Vi øver barnet i at være i fokus, stå frem og tale højt, da det er en vigtig del af barnets dannelse og viden om, hvordan man begår sig i det store fællesskab. De får vigtige opgaver i børnegruppen, så de kan mærke, at de er blevet større. De får bl.a. lov til at føre dukkerne til dukketeater, de laver særligt skuespil kun for dem og viser det for hele gruppen.

Vi lægger stort vægt på at overgange foregår så trygt som muligt og skaber sammenhæng fra børnene starter i vuggestuen til de skal i skole. Så derfor er der tit besøg fra vuggestuen og nogle af de helt store børn har til opgave at hjælpe i vuggestuen ved særlige lejligheder.

Vi er ved at opbygge et samarbejde med de andre børnehaver på Møn for at mødes til leg, motorik og bevægelse. Her kan børnene møde andre børn, der også snart skal starte i skole. På den måde bliver overgangen tryggere. Vi skaber samarbejde med de omkringliggende skoler, hvor børnene skal besøge deres kommende skole med en pædagog, så overgangen bliver så nænsom som muligt.

Der arbejdes på at holde forældremøder med lærere og pædagoger fra skolen, så forældrene også har mulighed for at forberede sig og derved at understøtte deres barn i overgang til skolen.

I Turmalin er 5 års børn tit på tur alene med en til 2 voksne til stranden eller andre ture omkring børnehaven. De samler æbler og laver æblekage til hele børnehaven. De samler ting fra naturen og laver ting med dem. 

5 års børnene er flere gange om ugen alene til forskellige aktiviteter.  De bager, snitter grøntsager, bygger et fællesprojekt med duplo, de spiller bold.  Alt dette gør at de får en oplevelse af at være de store i børnehaven, der snart skal i skole.Vi har arbejdet med vendespil og billedlotteri med tal og bogstaver. Det er alt sammen ting der er sat i gang inden juleferien. Vi skal inden ferien have et lille juleprojekt, hvor vi skal tegne, klippe, klistre og snakke om nisser. Hvis det er muligt kommer 5 års børnene i teater. I år skal vi se Alice i eventyrland 5 års børnene spiser alene sammen hver dag. Her øver vi samtale og lære at lytte til hinanden. Vi skal snakke om weekenden og ferier. 

Vi skal til at have nogle emner om naturen, dyr og eventyr. I forbindelse med disse emner, tager vi på biblioteket og finder bøger om emnet til en planche, hvor vi skal tegne og klistre ting på om emnet. Vi skal også inden sommerferien havde syet vores egen pude i forskellige farver. Vi skal inde sommerferien have lavet et lille teaterstykke, som vi vil vise for resten af børnehaven og forældre.

Målet med alt dette er at de bliver selvhjulpne, at de bliver skoleparate og at de selv kan bidrage med noget socialt i en gruppe.

Inddragelse af lokalsamfundet

Da Turmalin er placeret på den natur smukke ø Møn er stranden, skoven, naturlegepladser, kirker med kalkmalerier, fæstningsanlæg, museumsbesøg oplagte udflugter på vores faste tur-dag. Forskellige læringsmiljøer udforsker vi på øen.

Vi mødes med de andre børnehaver til bevægelse og andre arrangementer. Vi besøger en bondegård i forbindelsen med vores høstfest.

Vi vil invitere forældre eller andre fra lokalsamfundet med kunstnerisk baggrund til at lave forløb i vores børnehave.

Vi vil i vores årshjul placere vores udflugter, så de passer ind i resten af planlægningen. Vi har mulighed for at køre selv eller leje en lille bus der kan hente os.

Arbejdet med det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø

Turmalins indretning af huset og haven er tilrettelagt ud fra Rudolf Steiners indsigter om hvordan en institution skal være, så det favner barnets bedst muligt.

Der er lagt vægt på, at børnenes sanser skal glædes ved smukke naturlige materialer, farver, og former, som giver inspiration til leg og udvikler fantasien. Brugen af naturens materialer i legetøj og omgivelser er nøje valgt ud fra, at alle sanser skal stimuleret optimalt og naturligt. Indenfor er der flere forskellige lærings- rum, der inviterer til hygge og føler sig hjemme. De voksne er altid tilgængelige i rummet.

I alle overgange arbejdes der med tydelighed og genkendelighed, så det er trygt for børnene.

De voksne bringer en positiv og tryg stemning i rummet. Alle voksne hilser på børn og forældre med nærvær, øjenkontakt og giver hånd.

Det er kendetegnet for en Steiner børnehave, at de voksne beskæftiger sig med gøremål, som børnene forstår og der har betydning for hverdagslivet, f.eks. omsorg og pleje, madlavning, opvask, oprydning, tegning og maling, samt forberedelse af en af de mange årstidsfester.

De seks læreplanstemaer

Alsidig personlig udvikling

I Turmalins ramme og ud fra Rudolf Steiners indsigter, er den anerkende tilgang en del af vores praksis. Tilknytningen mellem børn og voksne vægtes meget højt. Vi indlever os i og forholder os åbent og nysgerrigt til børnenes perspektiver, tanker og følelser.

Vi afspejler de følelser barnet giver udtryk for og bruger vores kropssprog og ansigtsudtryk til at vise, at vi er nærværende. Vi smiler og taler med begejstring, når barnet udtrykker glæde. Vi viser medfølelse når barnet udtrykker frustration. Vi trøster barnet, når barnet er ked af det og går med roligt sind til et barn, der er vredt og reagerer voldsomt. Vi har fokus på succesoplevelser og mestring.

Vi har mange forskellige strukturerede aktiviteter, hvor forskelligheden og børns styrker får lov at skinne igennem. Vi prioriterer nærhed og omsorg højt.

Det er let at opfylde kravet om at være sammen på tværs af alder, køn, social, kulturel baggrund, da mange af vores aktiviteter rummer hele børnegruppen, fx årstidsfesterne, sanglege, vores ture ud af huset, samvær med vuggestuen, samvær med de andre børn fra andre børnehaver til leg og bevægelse.

I vores samling om morgenen giver vi plads til det enkelte barn kan sætte ord på egne og andres handlinger, ønsker og følelser. At sidde samlet giver plads til at barnet kan øve sig i at tale højt og være i fokus. Her mærker barnet at blive set og hørt, det indgår i en demokratisk proces. Her vil barnet automatisk føle sig som en del af et større fællesskab. 

Begge grupper (børnehaven og vuggestuen) er sammen om morgenen fra 07:00 til ca.09:30, og igen fra ca. 13:30 indtil afhentningen, hvor alle er i haven. Børnene i vuggestuen lærer de andre voksne at kende, da det er både voksne fra børnehaven og vuggestuen der møder ind om morgen.  Vuggestuebørnene har muligheden for at lege og deltage i formiddagens og eftermiddagens aktiviteter på tværs af alder, køn, social og kulturel baggrund.

De voksne i Turmalin er støttende og omsorgsfulde. Det er i alle situationer i legen, i deltagelsen i aktiviteter. Her er det vigtigt at de voksne er i øjenhøjde og har føling med det enkelte barn. For her at støtte og hjælpe dem til at finde mod i alle situationer. Det kan være man skal vise noget sammen med en anden i en sangleg, turde lege nye lege med nye venner. At støtte de små i at deltage i forskellige aktiviteter, lave store træperler, male vådt i vådt, finde ting i naturen til vi kan bruge til aktiviteter.

Vi har to fælles aktiviteter om ugen:

Mandag: gåtur for hele Turmalin, de mindste børn (1-2 årige) er i barnevognen, men lige så snart de har mestret at gå, kommer de ud af barnevognen og går med en voksen i hånden, så langt de kan. Vi blander alle børnene på vores tur, så de har mulighed for at gå og sludre med andre end dem de plejer.

Fredag: Vi har fælles morgensang. Vi synger, danser og spille instrumenter. De små oplever at være en del af en meget større samling, end de er vant til fra hverdagens morgensamling. Alle vores aktiviteter i Turmalin fra madlavning, borddækning, tager af bordet, maling osv deltager alle børn i. De bidrager alle ud fra det alderstrin, de nu er på. Dette arbejde styrker den sociale bevidsthed.

Social udvikling

I Turmalin arbejder vi meget bevidst på venskaber og det at være en del af et fællesskab. Det ses bl.a. Ved moralen gennem eventyrfortælling og i vores arbejde med årstidsfesterne.

Det er ligeledes i alt det praktiske arbejde og i overgangen at man kan øve sig på, hvordan man er en god ven og hvordan man tager hensyn til de andre i fællesskabet. Det sker i køen til toilettet, ved spisebordet, hvor man skal vente på tur og være opmærksom på og hjælpe hinanden.

Vi støtter og vejleder børnene, samt hjælper med at finde gode strategier til at begå sig i socialt samspil og hjælper i konflikter. Vi lærer børn om forskellighed, og det gode ved at lære at sige fra både verbalt og nonverbalt.

Vi voksne er tæt på og kan støtte både i de strukturerede aktiviteter og i den frie leg. Vi voksne er forbillederne og går foran ved at være et godt eksempel: Det er ligeledes vigtigt at vi ser og anerkender børnenes forskellighed og siger det højt i gruppen, at alle har deres helt særlige styrker og bliver set på det. Det lærer børnene om forskelligheder og forståelsen heraf. 

Hele strukturen i Turmalin styrker den sociale udvikling. Både i morgenrutinerne til morgensang, overgangen fra at være indenfor til at komme ud. Vente på tur, at tage hensyn til hinanden. Det kan være et barn er lidt ked af det, så hjælper vi andre alt hvad vi kan for at trøste og finde på ting, for at få barnet glad igen. Vi sidder ude i gangen, synger og læser bøger, alt sammen for at få ventetiden til at gå hurtigt og derigennem lærer at vente på hinanden. Vi øver også i vuggestuen på at være gode venner og hjælper hinanden. Vi anerkender og hjælper i konflikter. Vi støtter dem og hjælper alle til at finde sammen i legen, det gør de voksne f.eks. ved at starte en leg og udvikle den med flere legeting. F.eks. En har et dyr og leger med. Et til barn får et dyr, så kan de går på tur sammen osv.

Kommunikation og sprog

I Turmalin bestræber de voksne sig på at være tydelige rollemodeller, både verbalt og nonverbalt. I vores daglige møde med børnene, går vi altid ned i børnehøjde og har øjenkontakt.

Om morgen giver vi hånd, som er en rar tæt kontakt, hvor vi siger godmorgen. På denne måde kan vi se hinandens mimik, som fremmer børnenes sprogindlæring. Der er altid god tid til kommunikation mellem børn og voksne. Vi er nysgerrige, når børnene snakker og fortæller, vi spørger ind til det de fortæller. På denne måde udvider vi deres evne til at samtale.

I vores daglige eventyr udvides deres ordforråd og sprogdannelse. I samling øver vi at have dialog. Vi lytter ind og de får lov til at snakke på skift og øver at sætte ord på tanker og oplevelser. Ved daglige sanglege øver vi at have kroppen med, mens vi synger.

Eurytmien, som vi har en gang om ugen er en bevægelsesform, en kunstart hvor børnene bevæger alle kroppens lemmer. Eurytmi betyder smukke harmoniske bevægelser, hvor man synliggør lyde og følelser i bevægelser. Forløbet er bygget op omkring længere eller mindre, små historier, der fortælles af eurytmi- sten. Vi lister som alfer, hugger brænde, hopper som harer, plukker blomster, kælker og meget mere. Her udvikles sprog, udtale og ordforråd.

Vi sprogtester børn i Turmalin, forældrene bliver involveret i barnet sproglige dialog, forældresamtale og konkrete opgaver. I samarbejde giver vi gode råd og vejledning til forældrene i hvordan der kan arbejdes med sproget i hjemmet.

I vuggestuen er børnene meget tæt på de voksne dagen igennem og dermed opstår der naturlige interaktioner, der sætter fokus på børnenes udvikling af kommunikation og sprog. De voksne viser interesser for børnenes aktiviteter og omvendt. Vi er bevidste om at sætte ord på handlinger i alle situationer og støtter barnet til at sige og vise, hvad det vil og har behov for. Det kan være i legen, hvor vi er tæt på og kan støtte ord, f.eks. med dyr, hvor vi sætter lyd på, for at barnet kan efterligne. 

Vi er bevidste om at snakke om det de laver. F.eks. nu dækker vi bord, ja det er koppen eller gaflen. Ligeledes i garderoben, hvor vi snakker om nu tager vi skoen på osv. Vi synger og fortæller gennem vores sanglege om årstiderne. Vi fortæller eventyr der igen har fokus på den enkeltes sprog og udviklingen af dette. Igen i spiser situationen, er der opmærksomhed på at børnene veksler mellem at fortælle noget og lytter til hinanden.

Børn har en naturlig nysgerrighed for det skriftlige sprog. Børnene har adgang til papir og farveblyanter, så de kan skriver eller tegner kruseduller. Børnene har også adgang til bøger som de kan kigge i selv, med et andet barn, eller med en voksen der fortæller hvad billeder drejer sig om. Dermed får barnet en fornemmelse om sammenhængen mellem den skriftlige sprog og sproget selv. 

Vuggestue personale sprogvurderer alle 3-årige børn.

Krop, sanser og bevægelse

Bevægelse er fundamental for børn. Hvis børn skal udvikle sig optimalt, intellektuelt, kropsligt og socialt, sker det mest naturligt for børn i bevægelse med hele kroppen. Hjerneforsker Kjeld Fredens siger, at børn tænker med kroppen. Et eksempel kan være, at når børn bygger huler, så samler de og finder ting, bygger og bygger, men når hulen er færdig mister de kort tid efter interessen og de er i gang med et nyt projekt.

At lege indebærer involvering og deltagelse af hele sin krop. Derfor udvikler barnet i høj grad tro på sig selv og på sine egne kompetencer ved hjælp af kropslig aktivitet.

Fysisk aktivitet er en vigtig forudsætning for den fysiske, psykiske og sociale udvikling af børn.

Vi har derfor mange forskellige læringsmiljøer i Turmalin, både ude og inde, der styrker og udfordrer kroppen, sanserne og bevægelsen.

Barnets kropslige læring forgår gennem leg og at bruge kroppen. Derfor er det vigtigt, at der er mange former for leg, den vilde leg, den rolige leg og den risikofyldte leg.

Vi benytter os af varieret bevægelsesmønster, det kan være løb, balancere på træstubbe, kaste, vippe, bære, trille, træer at klatre i, sanglege. Vi medlever gennem bevægelser sangenes indhold i sprogets og melodiernes rytme, når pigen, der går i enge, skal have bundet en klud om sin tå eller når høstmanden bruger sin plejl. Ligeledes kan vi få et forhold til årstidernes stemning ved, at sanglegene er i overensstemmelse hermed.

Efter sanglegene kan vi igen gå til en mere fri beskæftigelse, måske med forberedelse, eurytmien, dansen til vores årstidsfester, den frie leg, lange gåture ved strand og skov, besøg på naturlegepladser, og det helt simple at klatre op på sin stol.

Vi er i dialog med forældre om deres barns motoriske udvikling og kan støtte og vejlede, hvis et barn har brug for støtte for at komme helt med i det motoriske. Det kunne være at anbefale fx et forløb med svømning eller massage.

Vores have er fyldt med forskellige læringsrum, så de små børns krop og sanser bliver udviklet. De kravler over træstykker, de løber og cykler, de spiller bold og sparker til den.  De balancerer på træstykker, der er lagt lidt over jorden. De kravler igennem vores huler, som de store børn har lavet. Ligeledes får de både krop og bevægelse med i vores sanglege og til de forskellige årstidsfester.

Mange vuggestuebørn har lige begyndt at gå så de øver sig hele tiden. Det kan være udfordringer i f.eks.at gå turen fra hus til haven, eller at kravle selv op i krybben, eller ned fra puslebordet, osv. Det kræves tid, fred og ro, derfor planlægger vi vores daglig rytme så det er tid nok i overgangssituationer så vi kan støtter barnet i at klare disse udfordringer på egen ben.

Natur, udeliv og science

Forskningen tyder på, at barnet er født med en særlig fornemmelse for matematik. Da en af Turmalins værdier er udeliv og natur, bliver den spirende fornemmelse for lovmæssigheder vakt hver eneste dag. Udenfor er der sten, pinde, græsstrå, skyer, fugle på himlen, sand, træstubbe osv., et hav af tal, mængder, former, geometriske figurer.

På vores ture til strand og skov folder den matematiske verden sig ud. Opmærksomheden for os voksne er, at vi spørger nysgerrigt ind til hvor mange snegle der er, eller vi beder tælle fugle i luften. Vi har bevidsthed på at gribe situationen, når den opstår som afsæt til en dialog med børnene. Ligeledes fører vores årstidsfester til en bevidsthed om årets rytme, vi følger tidernes rytme meget nøje gennem forberedelse til fx påse- festen, majfest osv. Vi samler agern, snegle, muslingeskaller, lægger i bunker, store og små. Laver butik ved sandkassen, betaler med sten og grus. Børnene sælger mudderkager til hinanden. De får fornemmelse af noget er tungt, når de bærer brænde til bålet, at fjer er lette, når vi laver pinsefugle osv.

I huset bliver vi favnet af smukke farver, der beroliger sindet. Rummene er nøje indrettet med fint dækket spisekrog, vaser med blomster og tændte lys. Legetøjet er trælegetøj og silkestoffer, alt inventar er naturmaterialer, giftfri og økologisk. Der lægges vægt på æstetiske omgivelser, så farver, former og materialer er valg med omhu.

Der bliver lavet små forsøg hele året. Det kan være til vores spirefest, at der bliver sået pralbønner, og sået blomster i deres små haver, puste sæbebobler til pinsefesten, måle gulerødder og andre grøntsager til høstfesten. Om vinteren kigger vi på iskrystaller, snakker om hvor de kommer fra, som postkort fra hele verden.

Naturoplevelser har alt med sig, det følelsesmæssige, den kropslige, den sociale, den kulturelle, den sproglige og den kognitive dimension og er naturligvis vigtig for Turmalin.

Turmalins Årshjul tager udgangspunkt i naturen. Årstidfesterne ligger som perle på en snor året igennem og markere slutning af den nuværende årstid, men begyndelsen af den næste. F.eks. Fastelavn – nu begynder vi at mærke de første tegn på forår, vintergækkerne titter frem og dagen er markant længere, Påske – vi så frø der spirer på vindueskarmen. Vi planter pralbønner og følger deres vækst til stor forundring. Majfest – træerne har fået blader og fuglene har travlt i deres rede i vores store træer i haven. Vi samler ting i naturen og prøver at lave reder selv. Høst – marken har skiftet farve fra grøn til gul, gulerødder høstes i urtehaven, bær og æbler kan plukkes. Vi tager til høstfest hos den lokal bondemand. Her er alle børn med til at høste og trække gulerødder op af jorden.

Børnene oplever at hver årstid har sin særlige egenskab. Vi er meget ude i alle slags vejr. Den varme sol om sommeren, hvor man kan soppe i vandkanten. Kulden om vinteren med frost og sne. Blæsten om foråret og efteråret, der får bladene og støv til at hvirvle rundt i tøjet og håret til at ruske.

I Turmalin er vi ude meget. Legeredskaber er naturen: sand, vand, jord, sten, grankogler, græs, blomster, klatre træer og buske man kan gemme sig i, osv. Gennem deres sanser oplever børnene hvordan en grankogle og fjer kan flyde i en spand med vand og at stene flader ned i bunden.

Vi samler grene og pinde til vores bål om fredagen. De oplever kulde og varme fra og til bålet på en kold vinterdag.

Kultur, æstetik og fællesskab

I Turmalin vægtes fællesskabet og samværet højt. Det ses i vores dagsrytme, ugerytme og årsrytme. Vi har samling, musik og sanglege, til vores årstidsfester, til vores fælles måltider, ture ud af huset. Der arbejdes og leges i små og store grupper.

I denne struktur skabes der rum til, at børnene har en oplevelse af at blive hørt og have egne meninger. De voksne i Turmalin giver børnene en følelse af, at den måde de forvalter tid, rum, leg, venskaber og konflikter på bliver mødt med nysgerrighed og respekt.

Enkelte gange om året vil børnene have mulighed for at tage et stykke legetøj med hjemmefra. Det vil åbne op for legen i hjemmet og det vil bringe meget dialog mellem børn og voksne om deres yndlingslegetøj og deres verden hjemmefra bliver tydelig.

De voksne sørger for at hjemmets strukturer, deres lege, film, bøger som optager børnene bliver synlige i børnehaven. Det sker ved, at de voksne er nysgerrige og snakker ind til ferie, weekender og griber små samtaler og ytringer til fælles snak. På denne måde øver alle sig på at få forståelse for egne, andre kulturelle baggrunde og traditioner. Her i dette rum lærer man at få respekt og forståelse for egne og andres værdier. Ligeledes gives der plads til disse samtaler omkring måltiderne.

Til vores årstidsfester får børnene i Turmalin en større forståelse for årets rytme og hvordan man fra gammel tid fejrede disse fester. De får en masse kultur ind på denne måde. En forståelse for det historiske perspektiv om hvordan tiden har udviklet sig.

I vuggestuen opnår vi en kulturel forståelse bla. i vores sanglege. Vi har sanglege, der har alle de gamle traditioner med. Høstfest hvor vi klæder os ud, som de var i gamle dage. Vi ser bondemanden slå med le og vi høster sammen med ham. 

Vi kommer på ture ud af huset. Vuggestuen tager bus til stege og går på biblioteket. Går tur i lokalsamfundet og møde alt fra havenisser til dyr og mennesker. Vi går på standen med de store børn og kaster med sten i vandet. Mærker sandet mellem tæerne. Vi maler og tegner. Vi klæder os ud og leger sammen i haven og i vores stuer. Hvor der er flere forskellige læringsrum. Det kan være køkken, hyggested med bøger, gyngefår og dukkehus. Vi dækker smukke border og plukker blomster i fællesskab.

Det ses i sangene, dansene og i alt det kreative, der bliver lavet til de forskellige årstidsfester. Det kan være pinsefugle, Sankt Michaels sværd, til høstfest høster vi og bager. Til Spirefest sår vi ting og ser det vokser op. Alle vores årstidsfester er bygget op omkring gamle traditioner, som i den grad inspirerer til fællesskabsånden.

Vi tager på ture ud af huset. I Turmalin vægtes det højt have fokus og prioritere at der arbejdes med at kunst/ kultur i børnehaven.

I fællesskab finder vi teaterstykker, museumsbesøg, besøger forskellige byrum og arkitektur som passer ind i vores årsrytme. Vi kan trække på forældre, der har en kunstnerisk baggrund, eller kunstnere fra lokalområdet til at komme og lave et forløb. Vi tage ud i verden og ser kultur, relevante museer og teater.

At være forældre i Turmalin kraves ikke det store kendskab til Steiner Pædagogikken, vi ønsker blot at den respekteres og vores daglige rytme overholdes.  Derudover, spørg bare, hvis man undre sig over noget!

IMG_0125 (2)