Evaluering af arbejdet med den pædagogisk læreplan: Juni 2021

I Turmalin tror vi på, at det lille barn er stærkt sansende, nysgerrigt og fantasifuldt. Barnet skal behandles som et unikt individ, der udvikler sig i eget tempo. Frem til 7-års alderen lærer det gennem rent efterligning. De voksne omkring dem skal derfor

være autentiske og engagerede. Barnet lærer gennem sine sanser, smager, lytter, mærker og føler på sine omgivelser. Barnet har brug for et stimulerende, anerkendende og omsorgsfuldt miljø. Når barnet kommer i Turmalin om morgen, bliver det mødt af nærværende voksne som ved, at mødet om morgenen er vigtigt for resten af dagen. Børnene skal føle sig trygge og føle sig set, som dem de er. Pædagogens største opgave er at gøre Turmalin klar og indbydende inden børnene kommer. De voksne giver hånd og mærker deri, hvad barnet har brug for, til at lande på en god måde.

Vores to store fokusområder/ fokuspunkter i foråret har især været rytmen og genkendeligheden i vores hverdag ligeledes har vi fået øjnene endnu mere op for identitetsbevidsthed og identitetsforståelse hos vores børn.

Vi organiserer vores evalueringskultur ved at holder personalemøder hver 4. uge hvor vi drøfter forskellige emner. Der er altid faste punkter som skal gennemgås. Ligeledes har vi 2 årlige personale dage hvor vi har tid til at fordybe os i netop læreplaner, værdigrundlag og trivsel blandt børn og voksne. Der kommer nye metoder og tiltag efter næste personaledag i september 2021.

Vi vil arbejde med vores lokale skriftlige læreplan på de tidligere nævnt personale dage: en i foråret og en i efteråret. Her er fagligheden og læreplanen i Turmalin i fokus, på disse dage vil der være workshops hvor den nuværende læreplan bliver evalueret, alle punkter skal op i plenum og drøftes og den gamle læreplan skal rettes til og diverse metoder skal her evalueres.

Den evaluering vi har gennemført har følgende formål:

Fokus punkt A: 

Vi har i de sidste 6 måneder haft fokus på Rytme og genkendelighed i hverdagen.  Genkendelighed er grundlaget når vi planlægger vores hverdag, den er med til at skabe en tryg hverdag for børnene. Dermed kan de voksne være i nuet, autentiske og arrangeret i deres kontakt til børnene. Omstændighederne i 2020 med Covid 19, mange sygemeldinger blandt personale, og dermed mange forskellige voksne børnene skulle forholde sig til, har gjort at hverdagen har været uforudsigelig i en tid. Det har derfor været vigtigt for os at få genskabt og genetableret roen i vores daglige aktiviteter og gøremål, rytmen og genkendeligheden i vores hverdag har været højt prioriteret. 

Eksempel på at skabe genkendelighed:

Børnene har faste pladser i rundkredsen til sanglege og til spisning. Til sanglegen har vi en sjov, fjolle sang eller rim, en lidt mere stemningsfulde sang eller rim, og en sangleg hvor nogen skal være i midten. Børnene bliver delt i mindre grupper på tværs af aldre når vi bager, maler eller laver andre aktiviteter. I garderoben og badeværelset har vi haft fokus på at børnene skal være selvhjulpne, tag hensyn til hinanden og hjælpe hinanden.

Vi har ligeledes haft fokus på, at selvom fri leg har en værdi i sig selv, er det vigtigt at børnene veksler mellem voksenstyrede aktiviteter og fri leg. Det kan sammenlignes med    en indånding og en udånding. Alle voksenstyrede aktiviteter virker som en indånding, fri legen er derimod en udånding. For at ånde ind, skal man først ånde ude, og omvendt. Dagen er derfor bygget op således: Aflevering og morgen tegning (indånding) – leg (udånding) – oprydning, morgensamling og garderobe (indånding) – leg (udånding) – morgen aktivitet (indånding) – leg (udånding) – spisning og eventyr (indånding) – leg (udånding) – eftermiddags aktivitet og eftermiddagsmad (indånding) – leg (udånding) – hentning (indånding). 

Fokus punkt B:

I Turmalin arbejder vi ud fra det menneskesyn at identitetsbevidsthed og identitetsforståelse er et bærende element for livsduelighed og livsdygtighed. At barnets evne til at knytte nære sociale relationer bæres af barnets begyndende opmærksomhed på egen identitet og forståelse for andres identitet i et socialt samspil.

Vi arbejder med dette i alle dagens rytmer og gøremål vi har fokus på vigtigheden i at mærke i sig selv, hvad der er gode handlinger og hvad der ikke er gode handlinger. vi har ligeledes fokus på at barnet bliver bevidst om at træffe egne valg og mærke efter ” føles det her egentlig okay” ”hvordan ville det være hvis det var mig”?

I Turmalin ønsker vi at barnet lærer at kende sig selv og lærer at indgå i gode berigende venskaber hvor fundamentet er respekt for hinanden og hinandens forskelligheder.

At barnet lærer at være rummeligt og nysgerrigt på hinandens personligheder og det de hver især bringer ind i det sociale samspil.

Vi ønsker at børnene efter deres vuggestue og børnehave tid i Turmalin har evnerne til at stå inde for sig selv, at de kan træffe egne valg i deres fremtidige sociale relationer, med respekt og forståelse for for sig selv og andres følelser. Vi ønsker at de med nysgerrighed og imødekommenhed kan indgå i nye sociale børnefællesskaber.

Hvordan vi gøre det og hvad vi har særligt fokus på:

Måltiderne: Faste voksne ved bordet, faste pladser. Deltagelse i aktiviteter. Kommunikation. Se på hinanden: Hvordan ser han/hun ud når jeg gør sådan her. Bliver han/hun glad eller ked af det. At være hjælpsom. Selvhjælpen. De større børn hjælper de mindre børn. Ture ud af huset. Fællesbeskeder” at lære at lytte til andre”. Nærvær. Efterligning/ spejling i dagens gøremål og dagens aktiviteter.

Det er en sammenhæng mellem vores pædagogisk læringsmiljø og børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. Mens børn leger frit, kan man betragte deres sociale kendskab, hvordan de bruger deres kreativitet til at skabe en leg, hvordan de bearbejder dagens og livets mange indtryk, osv. For at børnene kan nå det punkt hvor de kan lege frit og uforstyrret eller fordyber sig I en aktivitet, skal de være trygge i omgivelserne i børnehaven og dermed ved de voksne der er til stede (vi voksne er også en del af børns omgivelser), derfor er det vigtigt at vi holder vores rytme så alle ved hvad vi skal hvornår.

De sidste seks måneder har vi brugt meget tid på at genskabe den rytmiske, genkendelig hverdag igen. 

Vi tilrettelægger dagen, så det er en god læringsrig oplevelse for alle, og vi tilstræber at rammerne anerkender at barnet er i en dannelsesproces som vi skal have respekt for når vi planlægger dagen i Turmalin. 

Vi har fokus på identitetsskabelsen og følelserne og det at være en god ven. Evalueringen har givet anledning til at disse 2 emner skal vi fortsat arbejde på og udvikle. Næste år skal førskolebørnene have meget mere om dette så vi kan give dem de bedste redskaber med videre i deres børneliv.

For at inddrag Forældrebestyrelsen i evalueringen af de pædagogisk læreplan, bliver de orienteret om hvilke fokusområder vi arbejder med og hvordan vi har tænkt os at udføre nye tiltag i praksis. Vi har, derfor, til bestyrelsesmøderne et fast punkt der hedder: Leder informerer. Her drøftes fremtidige justeringer samt nye tiltag i Turmalin. 

Forældrebestyrelsen er med til at arrangere arbejdsdage i Turmalin og ligeledes arbejder vi tæt sammen om de større arrangementer såsom sommerfest. Dette giver forældrebestyrelsen et indblik i hvordan vi arbejder til hverdag og det er vigtig for vores fremtidige samarbejde.

I forbindelse med vores to meget vigtige punkter som er den daglige rytme og identitetsbevidsthed og identitetsforståelse. Vil vi for at sikre den fortsatte fokus og implementering af nye metoder med mere løbende evaluere på vores tilgang på personale dage, personalemøder og ligeledes på vores faste stuemøder som ligger 1 gang om måneden af 2 timer både i Børnehavegruppen og i vuggestuegruppen.

Ligeledes har vi som et ekstra punkt, valgt at have pædagogisk madlavning i Turmalin. På den måde er børnene med til at lave maden de spiser. Vi vægter at have børnene med i hele processen, børnene er med til at forberede maden om formiddagen, der skal bages boller, skrælles grønt mm.

For eksempel er vuggestuebørnene med til at skrælle og skære grøntsager om tirsdagen. Grøntsagerne skal bruges om onsdagen til bålsuppe. Børnene får lov til at skrælle, vaske og hjælpe med at snitte. De vasker grøntsagerne i en balje, de lærer at holde på en kartoffelskræller og sidder med små børneknive når der skal skæres grønt ud. I denne proces bliver børnenes finmotoriske, sansemotoriske sanser sat i spil. Børnene kommer og går til bordet. Det er typisk de store i vuggestuegruppen som skræller og skærer, de mindre børn vasker grøntsagerne og giver dem videre til de større og de voksne. Dette er en proces som

alle skal vænne sig til, både personale og børn. Det kræver meget af personalet, både at der er en forberedelsesfase, en gennemførsel og ligeledes at involvere børnene i oprydningen bagefter. Så børnene oplever at være en del af hele processen. 

I Turmalin har vi fået en ny personalesammensætning, hvilket gør det endnu mere gunstigt at mødes oftere, at spare og bruge hinandens kompetencer på tværs af fagligheder.

Et nyt tiltag er derfor at vi fremadrettet skal have gruppemøde/stuemøder oftere vi skal have stuemøde 1 gang om måneden af 2 timer. Her skal vi mødes og drøfte hvad der rør sig af dynamikker og udfordringer i børnegrupperne. Både i vuggestuegruppen og i børnehavegruppen. Samtidig fortsætter vi med at have vores personalemøder hver 4 uge og personale dage skal helliges endnu mere.

Efter hver årstidsfest og arbejdsdag vil vi til næste personalemøde evaluerer.

Vi vil fortsætter med de tiltag som vi allerede er i gang med og især have fokus på vigtigheden af den genkendelige hverdag. Vi skal fortsætte med at følge vores ugeplan og gennemføre de fastlagte aktiviteter i vuggestuen og i børnehaven.

Vi vil til næste personaledag i september 2021 tage læreplanen op igen til drøftelse. Her vil vi gennemgå alle punkter og reviderer tiltagene som er sat i gang. Da vi er en nyere sammensat personalegruppe og en ny leder som er ansat pr. 01.06.21. er der en masse punkter som skal tages op til revidering. Nye tiltag vil ligeledes forekomme.